POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

http://www.satacel.com

jo. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES


Respectant el que estableix la legislació vigent, restaurant Sotacel(des d'ara, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. en concret, la mateixa respecta les normes:

 • el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals

El responsable de l'tractament de les dades personals recollides en Restaurant Sotacel és: Jaspi 2000SL, proveïda de NIF: B43911981 i inscrita en: ________ amb les següents dades registrals: ________, el representant és: ________(des d'ara, Responsable de l'tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

direcció:
________
Telèfon de contacte: ________
E-mail de contacte: ________

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD, o DPO per les seves sigles en anglès) és l'encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta Restaurant Sotacel. L'usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable de l'tractament utilitzant les següents dades de contacte: ________.

Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recollides per Restaurant Sotacel mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxers per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Restaurant Sotacel i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta de la mateixa. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l'excepció prevista a l'article 30.5 de l'RGPD, es manté un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament portades a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables a l'tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD i en l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació de l'termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable de l'tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Restaurant Sotacel són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 de l'RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Restaurant Sotacel es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada de l'consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

multes 528 25525282222 5 852 82 52828252 828 55228 personals

228 55228 2258225828 822 528585528 2 22828225528 225 ________ 822 85 282588555 52 22525 258888255, 52888255 2 8522885 828 82225228828 282588288528 22252 28 58282 228 2 28 5855582 2 28 2522228282222 52 85 52858822 852 82 2825882285 22 828 22525855828 852 2822 582822 5288222 2 2555 5222525 525 828888255 2 82285825.

5255822222, 828 55228 225552 825 5288825528 822 525 282588555 822258858 52 225822588258822, 222552885 2 28255882885, 2 58288855528 2522858 528 282222 828858 52 ________, 588 8222 2555 85 2525588822, 58258225282222 52 55228 2 28255828 52 255222822 2555 5528555 28 822222852 22252552 58 5855582, 588 8222 2222555 85 8588555, 25288225282222 2 2582258822 225 28 58282 228.

52 28 2222222 22 852 82 28222252 828 55228 2258225828, 82 822252555 58 5855582 582585 528 282 2 28228 28228828828 528 25525282222 5 852 82 5282825552 828 55228 2258225828; 28 52885, 528 582 2 5828 852 82 5555 5 85 82225258822 5282288555.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: ________, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

restaurant Sotacel

En cas que el responsable de l'tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional a el qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de l'RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els més grans de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Restaurant Sotacel. Si es tracta d'un menor d' 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Restaurant Sotacel es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l'ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, completament encriptat o xifrat.

No obstant això, pel fet que Restaurant Sotacel no pot garantir la inexpugnabilitat de internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable de l'tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 de l'RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l'tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats de l'tractament de les dades personals

L'Usuari té sobre Restaurant Sotacel i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l'tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Restaurant Sotacel està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que Restaurant Sotacel hagi realitzat o realitzi, així com, entre altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment a l'tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor d' 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de l'tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d'l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació de l'tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació de l'tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable de l'tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre de l'responsable de l'tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable de l'tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable de l'tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Restaurant Sotacel.
 • Dret a no sera no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractamentautomatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l'tractament amb la referència “RGPD-http://www.satacel.com”, especificant:

 • nom, cognoms de l'Usuari i còpia de l'DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l'DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

adreça postal:
________
correu electrònic: ________

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Restaurant Sotacel, i que per tant no són operats per Restaurant Sotacel. Els titulars d'aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).


II. política de cookies


L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

258 8222828 822 25282582822228 55222528828 52 52822855 52 82225258822 52852885 5 858 252225228858 522252825558 225 28 5855582 5555222 85 888825 58 58282 228 822 28 282 52 52822282582 8222 5855582, 2 225822588255 85 25225822885 2 28 582 528 58282 228, 2 252522 2528822, 225 2222282, 525555 5 85222828855 2 52828825 2552528.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites a la Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació a l'servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, d'acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans de l'tractament inicial, removible i documentat.

galetes pròpies

Són aquelles galetes que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Restaurant Sotacel per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències.

la(s) entitat(és) encarregada(s) de l'subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

Restaurant Sotacel incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar al navegador del l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galetes, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si és el cas, de l'tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i / o de galetes:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

refilo: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref = ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl = es-419&gl = mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl = és

pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk = hp-cookies

deshabilitar, rebutjar i eliminar galetes

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, crom, Firefox, safari, explorador). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. en conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir fent servir el lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions de la mateixa.


III.ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT


Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable de l'tractament pugui procedir a la mateixa en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del Lloc Web implicarà l'acceptació de la Política de Privacitat i de Galetes de el mateix.

Restaurant Sotacel es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa i de Cookies, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privadesa i de Cookies seran notificats de forma explícita a l'Usuari.

Aquesta política de privacitat i de Cookies va ser actualitzada el dia ________ per adaptar-se a l'Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.